Rozpad imperiów. Europa Środkowo-Wschodnia w latach 1918-1923

Kiedy:
22 Listopad 2018@09:00 – 23 Listopad 2018@18:00
2018-11-22T09:00:00+01:00
2018-11-23T18:00:00+01:00
Gdzie:
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Kontakt:
MAILTO:noreply@facebookmail.com

English version below / Українська версія нижче / русская версия ниже

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej “Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923”, która odbędzie się w dniach 22–23 listopada 2018 roku.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie setna rocznica zakończenia I wojny światowej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości. Intencją organizatorów jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na kształtowanie się wschodniej granicy państwa polskiego i procesy państwowotwórcze narodów formujących się na gruzach Imperium Rosyjskiego oraz Austro-Węgierskiego.

W wyniku I wojny światowej nastąpił ostateczny rozpad dotychczasowego „ładu wiedeńskiego”, który nie tylko wymusił poszukiwanie innych dróg porozumienia, ale także stworzył warunki dla nowych państw, które powstawały na podwalinach XIX-wiecznych procesów narodowotwórczych. Klęska zaborców przyniosła Polsce upragnioną niepodległość, jednak „przebudzenie” narodów, które pozostawały częścią I Rzeczpospolitej, doprowadziło do rewizji dotychczasowych relacji i przyjęcia całego spektrum postaw; od współpracy i akceptacji do konfliktu. Ogromną rolę odegrały tu przeobrażenia wewnętrzne w Rosji i Niemczech, które stały się wrogiem bądź sojusznikiem w dążeniach niepodległościowych młodych republik. Nie bez znaczenia były także uwarunkowania międzynarodowe i stanowiska państw zachodnich.

Proponujemy, aby podczas obrad poruszyć następujące aspekty:

1) W OBLICZU NOWEGO UKŁADU SIŁ W EUROPIE:
– klęska Niemiec, rozpad Imperium Rosyjskiego i Austro-Węgier;
– „wybijanie się na niepodległość”; proces budowania nowych struktur państwowych na tle sytuacji międzynarodowej;
– wpływ postanowień międzynarodowych na przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej: (traktat brzeski, orędzie Wilsona, Traktat Wersalski, Traktat Ryski, posiedzenia Rady Ambasadorów);

2) MŁODE PAŃSTWA I ICH PROBLEMY WEWNĘTRZNE:
– aspekt polityczny (konflikty wynikające z różnych koncepcji i metod działania, budowa aparatu państwowego);
– aspekt militarny (walki o granice państwowe, aprowizacja wojsk, współpraca militarna);
– aspekt gospodarczy ((od)budowa ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa);
– aspekt społeczny (postawy ludności, problem tożsamości narodowej, życie codzienne);

3) REALIZACJA DĄŻEŃ NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH A RELACJE MIĘDZYPAŃSTWOWE:
– aspiracje polityczne i koncepcje kształtowania granic państwa a stosunki z nowymi sąsiadami;
– postawa Rosji oraz Niemiec wobec zmian zachodzących na mapie Europy Wschodniej;
– współpraca między narodami w walce o własne państwo i bezpieczeństwo w regionie.

Pragniemy, aby wyżej wymienione zagadnienia wyznaczyły główne kierunki dyskusji i posłużyły Państwu jako inspiracje, jakkolwiek namawiamy do nadsyłania także innych propozycji odnoszących się do tematu konferencji.

Organizatorzy zapewniają noclegi, posiłki (obiady, przerwy kawowe, kolacja), materiały konferencyjne oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej monografii. Ponadto prelegentom z zagranicy koszty dojazdu zostaną dofinansowane.
Propozycje wystąpień (w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim lub angielskim) prosimy dostarczyć do 15 kwietnia 2018 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKutrxYvhBzGXFP9k-GyX3dTGtqCtOUM1DdqRttoCUyI-3QA/viewform?usp=sf_link

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia poszczególnych zgłoszeń.

Pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: rozpad.imperiow1918.1923@gmail.com

Komitet Organizacyjny:
Dr hab. Grzegorz Hryciuk, prof. UWr
Dr hab. Robert Klementowski, prof. UWr
Dr hab. Filip Wolański, prof. UWr
Mgr Magdalena Gibiec
Mgr Dorota Wiśniewska

Rada Naukowa:
Dr hab. Piotr Cichoracki, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
Prof. Stanisław Ciesielski, Uniwersytet Wrocławski
Prof. Krzysztof Kawalec, Instytut Pamięci Narodowej
Prof. Leonid Zaszkilniak, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

***

The Historical Institute of the University of Wrocław and the Institute of National Remembrance in Wrocław are honoured to invite you to participate in an international conference titled The end of the empires. Formation of post-war order in Central and Eastern Europe in 1918-1923, to be held in Wrocław on 22-23 November 2018. The starting point for the discussion will be the 100th anniversary of the end of World War I and the restoration of Poland’s independence. The organizers intent to focus on shaping the eastern border of the Polish state and the state-forming processes of nations forged from the ruins of the Russian and Austro-Hungarian Empires.

World War I resulted in the final collapse of the “Viennese order”, which not only necessitated a search for other paths to consensus, but also created conditions for the new states that emerged on the foundations of the 19th-century processes involved in forming nations. The defeat of the occupying forces gave Poland the independence it longed for, but the “awakening” of nations that remained part of the First Republic led to a revision of existing relations and adoption of a full spectrum of attitudes ranging from cooperation and acceptance to conflict. Internal transformations in Russia and Germany, which became either enemy or an ally in the independence aspirations of the young republics, played a tremendous role. International conditions and the positions of Western states were also crucial.

During the sessions we propose focusing on the following issues:

1) IN THE FACE OF A NEW ORDER IN EUROPE:
– Germany’s defeat, the collapse of the Russian Empire and the Austro-Hungarian Empire;
– “fighting for independence”; the process of building new state structures against the backdrop of the international situation;
– the impact of international law on transformations in Central and Eastern Europe: (the Treaty of Brest-Litovsk, Wilson’s Fourteen Points, the Treaty of Versailles, the Treaty of Riga, meetings of the Council of Ambassadors);

2) NEW STATES AND THEIR INTERNAL PROBLEMS:
– political aspects (conflicts resulting from different concepts and modes of action, building a state apparatus);
– military aspects (fighting for state borders, supplying armies, military cooperation);
– economic aspects ((re)construction of the economic basis for the functioning of the state);
– social aspects (attitudes of the population, the issue of national identity, everyday life);

3) IMPLEMENTATION OF INDEPENDENCE ASPIRATIONS AND RELATIONS BETWEEN STATES:
– political aspirations and conceptions for shaping the borders of the state and relations with new neighbors;
– the attitudes of Russia and Germany towards the changes taking place on the map of the Eastern Europe;
– cooperation between nations in the struggle for their own state and regional security.

The issues listed above are intended to suggest the main directions of discussion and provide inspiration to attendees, but other proposals related to the central theme of the conference are also welcome.

There is no conference fee, and conference materials, meals (lunches, coffee breaks, official dinner), and accommodations will be provided. In addition, travel costs will be co-financed for lecturers from abroad.

Your proposal (in English, Ukrainian, Polish or Russian) should be submitted by 15 April 2018 via the registration form below: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKutrxYvhBzGXFP9k-GyX3dTGtqCtOUM1DdqRttoCUyI-3QA/viewform?usp=sf_link

We reserve the right to reject an application.

Please do not hesitate to contact us in case of any questions: rozpad.imperiow1918.1923@gmail.com

Organizing Committee:
Prof. Grzegorz Hryciuk
Prof. Robert Klementowski
Prof. Filip Wolański
Magdalena Gibiec
Dorota Wiśniewska

Academic Advisory Board:
Prof. Piotr Cichoracki, University of Wrocław, Poland
Prof. Stanisław Ciesielski, University of Wrocław, Poland
Prof. Krzysztof Kawalec, Institute of National Remembrance, Poland
Prof. Leonid Zaszkilniak, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

***

Історичний інститут Вроцлавського університету та філія Інституту Національної Пам’яті у Вроцлаві мають за честь запросити Вас до участі у міжнародній науковій конференції «Розпад імперій. Встановлення повоєнного ладу в Центрально-Східній Європі в 1918–1923 роках», яка відбудеться в 22–23 листопада 2018 року. Основними проблемами для обговорення на конференції будуть сота річниця закінчення Першої світової війни, а також відновлення незалежності Польщі. Організатори хочуть звернути увагу учасників на проблему державотворчих процесів у народів, які повставали на руїнах Російської та Австро-Угорської імперій в контексті формування Східної межі Польської держави.

З початком Першої світової війни, настав остаточний розпад існуючого до тих часів «віденського ладу», що привело до пошуку інших шляхів порозуміння, а також створило умови для виникнення нових країн, які повставали в ході націотворчих процесів ХІХ століття. Поразка загарбників принесла Польщі бажану незалежність, однак «пробудження» народів, які колись були частиною І Речі Посполитої, призводило до перегляду існуючих відносин і прийняття цілого спектру стратегій – від співпраці та схвалення до конфлікту. Велику роль у цих процесах відіграли внутрішні перетворення у Росії та Німеччині, державах, які були ворогами молодих республік у їх прагненнях до незалежності. Велике значення мали також міжнародні умови та позиція західних держав.

В ході конференції пропонуємо обговорити наступні питання:

1) В УМОВАХ НОВОГО РОЗПОДІЛУ СИЛ В ЄВРОПІ:
• поразка Німеччини, розпад Російської та Австро-Угорської імперій;
• спроба створити незалежну державу; процес побудови нових державних установ на тлі існуючої міжнародної ситуації;
• вплив міжнародних договорів на зміни в Центрально-Східній Європі (Брест-Литовський мирний договір, концепція Вільсона, Версальський договір, Ризький договір, Рішення Ради послів держав Антанти)

2) МОЛОДІ ДЕРЖАВИ І ЇХНІ ВНУТРІШНІ ПРОБЛЕМИ:
• політичний аспект (конфлікти, що виникли через різні концепції і методи діяльності, формування державного апарату);
• військовий аспект (боротьба за державні кордони, постачання військ, військова співпраця);
• економічний аспект ((від)будова економічних основ функціонування держави);
• соціальний аспект (ставлення населення, проблема національної ідентичності, повсякденне життя);

3) РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАГНЕНЬ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА МІЖДЕРЖАВНІ ВІДНОСИНИ:
• політичні прагнення і концепції встановлення державних кордонів та стосунків з новими сусідами;
• ставлення Росії та Німеччини до змін, що відбулись у Східній Європі;
• співпраця між народами в боротьбі за власну державу та безпеку в регіоні.
Ми хочемо щоб всі винесені питання визначали основні напрямки обговорення, також закликаємо Вас до надсилання й інших пропозицій, які стосуються тематики конференції.

Організатори забезпечують проживання, покривають витрати за проїзд, матеріали конференції, харчування (обіди, перерви на каву, вечеря), а також видання матеріалів конференції у формі рецензованої монографії.

Пропозиції доповідей (польською, українською, російською або англійською мовами) разом із заповненою реєстраційною формою просимо надсилати до 15 квітня 2018 р.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKutrxYvhBzGXFP9k-GyX3dTGtqCtOUM1DdqRttoCUyI-3QA/viewform?usp=sf_link

Із додатковими питаннями просимо звертатись за адресою електронної пошти: rozpad.imperiow1918.1923@gmail.com

Організаційний комітет:
Проф. Grzegorz Hryciuk
Проф. Robert Klementowski
Проф. Filip Wolański
Мґр Magdalena Gibiec
Мґр Dorota Wiśniewska

***

Институт истории Вроцлавского университета и филиал Института Национальной Памяти во Вроцлаве приглашать Вас принять участие в международной научной конференции: “Крушение империй. Формирование послевоенного мироустройства в Центральной и Восточной Европе в 1918-1923 гг.”, которая состоится 22-23 ноября 2018 г. Исходным пунктом обсуждения будет 100-летие окончания Первой мировой войны и возрождение независимости Польши. Организаторы хотели бы обратить внимание на процессы построения новых государств на руинах Российской и Австро-Венгерской империй в контексте формирования восточной границы польского государства.

В результате Первой мировой войны состоялся окончательный крах венской системы международных отношений, который способствовал не только поиску новых форм сотрудничества, но и создал условия для новых государств, возникающих вследствие национальных процессов в XIX веке. Поражение завоевателей принесло Польше желанную независимость, но „пробуждение” наций, которые проживали на землях бывшей Речи Посполитой, серьезным образом расширило спектр межнациональных отношений в регионе – от сотрудничества к конфликту. Значительную роль здесь отыграли колоссальные внутренние изменения произошедшие в России и Германии, которые заняли враждебную или союзническую позицию по отношению к амбициям молодых республик, желающих обрести независимость. Необходимо также учитывать тогдашнюю международную ситуацию и позиции западных держав.

На конференции будут обсуждаться следующие аспекты:

1) ПЕРЕД ЛИЦОМ НОВОГО БАЛАНСА СИЛ В ЕВРОПЕ:
– поражение Германии, распад Российской и Австро-Венгерской империй;
– стремление к независимости; процесс построения новых государственных структур на фоне международной ситуации;
– влияние международных договоренностей на ситуацию в Центральной и Восточной Европе (Брестский мирный договор, 14 пунктов Вудро Вильсона, Версальский мирный договор, Рижский мирный договор, заседания Совета послов);

2) МОЛОДЫЕ ГОСУДАРСТВА И ИХ ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ;
– политический аспект (разногласия, вызванные различными концепциями и методами, формирование государственного аппарата);
– военный аспект (территориальные конфликты, снабжение армии, военное сотрудничество);
– экономический аспект ((вос)становление экономических основ государства);
– социальный аспект (отношение населения, проблема национального самосознания, повседневная жизнь);

3) РЕАЛИЗАЦИЯ СТРЕМЛЕНИЙ К НЕЗАВИСИМОСТИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ;
– политические устремления и концепции пределов государственной территории в контексте отношений с новыми соседями;
– отношение России и Германии к территориальным изменениям в Восточной Европе;
– межнациональное сотрудничество в борьбе за независимость собственного государства и безопасность в регионе.

Вышеперечисленные проблемные поля будут определять главные направления дискуссии и послужат ориентиром для потенциальных участников конференции. Оргкомитет призывает присылать также иные заявки, связанные с темой конференции.

Организаторы компенсируют транспортные расходы, а также обеспечивают проживание, питание (обеды, кофе-паузы, ужин), материалы конференции. Доклады участников конференции будут опубликованы в виде рецензируемой монографии.

Темы выступлений (на польском, украинском, русском или английском языках) просим присылать до 15 апреля 2018 г., заполнив регистрационную форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKutrxYvhBzGXFP9k-GyX3dTGtqCtOUM1DdqRttoCUyI-3QA/viewform?usp=sf_link

По организационным вопросам обращайтесь по адресу: rozpad.imperiow1918.1923@gmail.com

Oрганизационный Kомитет:
Проф. Grzegorz Hryciuk
Проф. Robert Klementowski
Проф. Filip Wolański
Мґр Magdalena Gibiec
Мґр Dorota Wiśniewska

https://www.facebook.com/events/601049430239019/